Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy substancji niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego zobowiązani są regulacjami wewnętrznymi i unijnymi (REACH) do sporządzenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, dla każdego produktu niebezpiecznego wprowadzanego do obiegu handlowego. Sposób przygotowania oraz tłumaczenia takiego dokumentu obwarowany jest licznymi regulacjami i wymaganiami, a jego zawartość i struktura są normowane przepisami prawa.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (w skrócie MSDS, z angielskiego Material Safety Data Sheet) to dokument, do którego posiadania zobowiązany jest każdy producent substancji chemicznych bądź podmiot wprowadzający na rynek substancje niebezpieczne, przede wszystkim preparaty chemiczne.

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ i zawartość kart charakterystyk definiuje rozporządzenie (UE) nr 453/2010, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.

W dokumencie tym zawarte są: opis zagrożeń, które może spowodować dana substancja chemiczna, podstawowe dane fizykochemiczne, jak również wytyczne co do właściwego użytkowania produktu, a także instrukcje pomocy przedmedycznej w razie wypadku wskutek nieprawidłowego użycia produktu. Podstawowym celem tego dokumentu jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach wynikających z użytkowania danej substancji, metodach ich zapobiegania i procedurach, jakie należy wykonać w przypadku skażenia czy niewłaściwego użycia produktu. W tym artykule przedstawimy wszystko, co należy wiedzieć o tłumaczeniach kart charakterystyki.

Zasady REACH

Zasady te narzucają sposób tworzenia i tłumaczenia kart charakterystyki, które dokładnie oddaje klasyfikację danego produktu. REACH to skrót od nazwy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady regulującego kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia.

Karta charakterystyki zgodna z zasadami REACH składa się z następujących elementów:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze objawy oraz skutki, ostre i opóźnione

4.3. Wskazówki dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami o wzajemnych niezgodnościach

7.3. Szczególne zastosowanie (lub zastosowania) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer ONZ

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ

14.3. Klasa (klasy) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Hazard statements (zwroty H)

W przypadku tłumaczenia kart charakterystyki tłumacz wykonujący przekład zobowiązany jest do używania utartych zwrotów określających formy zagrożeń fizykochemicznych i sposoby radzenia sobie w razie wypadku. Zwroty te nazywane są hazard statements (inaczej zwroty H). Używane są na etykietach substancji niebezpiecznych i określają charakter zagrożeń dla środowiska lub człowieka wynikających z nieprawidłowego użycia produktu. Należą do nich między innymi takie zwroty jak toksyczność ostra czy toksyczność przewlekła oraz dawka LD50 (z ang. lethal dose), czyli dawka śmiertelna.

Tłumaczenia z powtórzeniami

Karty charakterystyki to dokumenty szablonowe i często zdarza się, że znaczna ich część powtarza się, nazywamy je tłumaczeniami z powtórzeniami. Specjalistyczne oprogramowanie, z którego korzystamy w naszym biurze, pozwala nam łatwo zidentyfikować fragmenty tekstu, które się powtarzają i nie wymagają tłumaczenia – tłumaczymy tylko te części, które się zmieniły, a klient ponosi wielokrotnie koszty tłumaczenia fragmentów, które się powtarzają. Oprogramowanie, z którego korzystamy, tworzy własne bazy i automatycznie wyklucza powtórzenia. Dla klientów naszego biura oznacza to oszczędności w kosztach i czasie realizacji tłumaczenia.

Powyższe ułatwienie dotyczy również przypadków, gdy tłumaczymy dużą liczbę kart charakterystyki i specyfikacji produktów, które są do siebie podobne i część treści powtarza się albo jest identyczna dla wszystkich produktów. W przypadku tłumaczeń z powtórzeniami wielu dokumentów również jesteśmy w stanie zidentyfikować powtarzające się fragmenty tekstu, by nie powielać pracy i nie obciążać klienta niepotrzebnymi kosztami.

Formatowanie i słowniki

Tłumaczenie kart charakterystyki oraz specyfikacji w naszym biurze odbywa się przy użyciu specjalistycznych, zaawansowanych programów komputerowych, które umożliwiają łatwe i bezbłędne tłumaczenie skomplikowanej dokumentacji przy zachowaniu jednolitego słownictwa.

Jesteśmy doskonale przygotowani także do obsługi wielu programów i formatów plików, dzięki czemu każdy tłumaczony dokument jest formatowany zgodnie z oryginałem i zapisany w takim samym formacie, w jakim został nam dostarczony, lub w innym, jeśli takie jest życzenie klienta.

Dobór tłumacza

Tłumaczenia w naszym biurze zawsze zostają wykonane przez specjalistę znającego specyfikę danego typu dokumentacji oraz branży, a także słownictwo z dziedziny bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocny i chemii. Dokumenty te powinny być sprawdzone przez biochemików, biologów, magistrów lub inżynierów chemii. Dla pełnego bezpieczeństwa zalecamy wykonywanie uwierzytelnienia tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu kart charakterystyki, tłumaczeniach technicznych oraz tłumaczeniach z powtórzeniami. Wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki i specyfikacji na wszystkie języki europejskie, również z języka chińskiego, koreańskiego, japońskiego i arabskiego na język polski.

>

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Radosław Socha