REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ RADMAL

Al. Konstytucji 3 Maja
96 – 200 Rawa Mazowiecka

(aktualny od 06.06.2016)

§ 1 Warunki ogólne

1. Głównym przedmiotem działalności Biura Tłumaczeń Radmal, zwanego dalej Biurem, są tłumaczenia pisemne i ustne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Ponadto Biuro świadczy następujące usługi:

1. DTP,
2. oprawę graficzną dokumentów,
3. tworzenie i dystrybucję gier i filmów 3D.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej: www.radmal.pl
3. Usługi Biura są rozliczane według stawek ustalonych indywidualnie z Klientem.
4. Skorzystanie z usług Biura jest równoznaczne z całkowitą akceptacją postanowień Regulaminu przez Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Biuro zobowiązuje się wykonywać usługi z należytą starannością – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Tłumaczenia są wykonywane przez wykwalifikowanych tłumaczy, którzy są zobowiązani wykonać usługę z należytą starannością, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami sztuki przekładu.
8. Tłumaczenie będzie wykonane tak – aby spełniało najwyższe standardy zarówno pod względem językowym jak i merytorycznym.

§ 2 Wycena i terminy realizacji usługi

1. Przed realizacją tłumaczenia Zamawiający określa swoje oczekiwania względem usługi.
Czynność ta może być wykonana:

1. za pomocą specjalnego formularza na stronie http://www.radmal.pl/wycena.htm oraz http://www.radmal.pl/kontakt.htm,
2. pocztą elektroniczną,
3. faksem,
4. drogą pisemną.

2. W przypadku tłumaczeń pisemnych Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć do Biura plik źródłowy, czyli tekst, który w przypadku realizacji usługi, będzie tłumaczony przez tłumacza.
3. W odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego Biuro określa koszt wykonania usługi. Wycena ma charakter wiążący, nie może ulec zmianie.
4. Wycena jest sporządzana na podstawie analizy pliku źródłowego dostarczonego przez Zamawiającego oraz zaleceń co do sposobu wykonania usługi, które określił on w korespondencji z Biurem.
5. Termin wykonania usługi jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym. Jest on uzależniony od charakteru zlecenia.
6. O czasie realizacji decydują m.in. objętość tekstu, tematyka, słownictwo czy też kombinacje językowe.

§ 3 Realizacja usługi

1. Realizacja usługi rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego wyceny, przesłanej przez Biuro, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Zatwierdzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 może być przesłane drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub faksem.
3. Tłumaczenie jest wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
4. Po wykonaniu usługi Biuro dostarcza tłumaczenie Zamawiającemu pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą (listem poleconym lub priorytetem), w terminie ustalonym uprzednio z Zamawiającym.
5. Dniem wykonania usługi, w przypadku tłumaczeń wysyłanych pocztą bądź kurierem, jest dzień nadania przesyłki. Biuro nie bierze odpowiedzialności za sposób wykonania zlecenia przez firmę kurierską i pocztę.
6. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi bez podania przyczyny.
7. Biuro realizuje usługę w oparciu o swoich pracowników jak i podwykonawców.

§ 4 Cennik i płatności

1. Biuro ustala stawki wykonywanych usług indywidualnie z Zamawiającym.
2. Zamawiający przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku.
3. Tekst tłumaczenia jest przekazywany Zamawiającemu w formacie. doc lub PDF. Biuro może przekazać Zamawiającemu tłumaczenie także w odmiennym formacie, jeśli Strony ustaliły inaczej.
4. Za pomocą formularza na stronie www.radmal.pl/wycena_step1.php Zamawiający może określić dodatkowe opcje wyceny, tj.:

1. przygotowanie do druku,
2. tłumaczenie uwierzytelnione,
3. dodatkowa korekta,
4. przesyłka kurierska,
5. weryfikacja tłumaczenia.

5. Wskazane w § 4 ust. 4 opcje są dodatkowo płatne.
6. Dodatkowej wycenie podlega także korekta tekstu przez native speakera, tłumaczenie w trybie ekspresowym, usługa DTP oraz stworzenie od podstaw nowej szaty graficznej.
7. Tłumaczenie pisemne jest rozliczane na podstawie liczby stron przeliczeniowych w tekście.
8. Zamawiający może wycofać zlecenie do 60 minut od momentu zatwierdzenia realizacji usługi. Zamawiający jest zobowiązany do odwołania realizacji usługi wyłącznie w formie pisemnej.
9. Po zakończeniu realizacji tłumaczenia Biuro dostarcza Zamawiającemu fakturę vat.
10. Zleceniodawca dokonuje wpłaty należności przelewem na numer konta wskazany na fakturze vat.
11. W przypadku gdy Zamawiający przekroczy termin płatności Biuro ma prawo do naliczenia odsetek umownych za każdy dzień opóźnienia.
12. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami). Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków wykonanego tłumaczenia według języka tłumaczenia.
13. Tekst tłumaczenia przysięgłego jest przekazywany Zamawiającemu w formie papierowej. Ponadto jest on opatrzony pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego.
14. W przypadku tłumaczeń ustnych każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna. Zamawiający jest zobowiązany pokryć dodatkowe koszty takie jak: koszty podróży, zakwaterowania czy wyżywienia.
15. Zamawiający uzyskuje prawa majątkowe do tłumaczenia wskazanego w § 4 ust. 14 z chwilą uregulowania należności za wykonanie usługi.

§ 5 Reklamacje

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji wykonanej usługi do 7 dniu po jej wykonaniu.
2. Zamawiający jest zobowiązany złożyć reklamację w formie pisemnej: pocztą, faksem, jak również drogą elektroniczną (e-mail).
3. Reklamacja powinna zawierć konkretne zastrzeżenia do pracy tłumacza.
4. W przypadku stwierdzenia wad powstałych z winy tłumacza i uznania reklamacji za zasadną Biuro nieodpłatnie koryguje tłumaczenie.
5. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki.
6. Koszt nieuzasadnionej reklamacji pokrywa Zleceniodawca.

§ 6 Odpowiedzialność Biura

1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, powstałe z uwagi na błędne zapisy w tekście oryginału.
2. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Biura, takich jak działanie siły wyższej, awarii sprzętu, przerwy w dostawie prądu, awarii łączy internetowych etc. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i przekroczenie terminu wykonania usługi.

§ 7 Poufność

1. Wszelkie informacje oraz dane, które przekazuje Zamawiający, będą wykorzystane jedynie do wykonania usługi.
2. Dane oraz informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 będą należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Po wykonaniu danego zlecenia Zamawiający otrzymuje zwrot wszystkich materiałów wykorzystanych do realizacji usługi.
4. Na prośbę Zamawiającego Biuro może sporządzić odrębny dokument, który będzie dodatkowym poświadczeniem zachowania poufności.

§ 8 Zmiany Regulaminu

1. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu bez wcześniejszego wyraźnego powiadomienia.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej: http://www.radmal.pl.