Tłumacząc ważne dokumenty – urzędowe, skarbowe, procesowe ­– jesteśmy prawnie zobowiązani do skorzystania z pomocy tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe, zwane także uwierzytelnionym, jest wykonane przez tłumacza przysięgłego. To tłumacz, który zdał egzamin zawodowy i został zaprzysiężony na tę funkcję przez ministra sprawiedliwości.

Chcąc przetłumaczyć takie dokumenty jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy czy świadectwa pracy, musimy udać się do tłumacza przysięgłego. Wymagają one specjalnej formy, a ściślej uwierzytelnienia. Pod względem merytorycznym czy jakościowym tłumaczenie przysięgłe od tłumaczenia nieprzysięgłego nie różni się niczym – zarówno pierwsze, jak i drugie muszą być wykonane poprawnie i dokładnie. Różnice widoczne są dopiero, gdy mówimy o odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz mocy prawnej dokumentów.

Zawód: tłumacz przysięgły

Tłumacz, który zdał egzamin na tłumacza przysięgłego, jest osobą zaufania publicznego i zostaje wpisany na prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości listę tłumaczy przysięgłych. Lista ta jest dostępna online. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

W Polsce tłumaczem przysięgłym mogą zostać tylko osoby mające: obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; znające język polski; mające pełną zdolność do czynności prawnych; które nie były karane za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra lub równorzędny, złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych następuje po przedstawieniu dowodów potwierdzających spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Odpowiedzialność

Tłumaczenia przysięgłe od tłumaczeń nieprzysięgłych nie różnią się pod względem merytorycznym, stylistycznym, językowym czy pod względem dokładności wykonanej pracy. Zachodzą jednak zupełnie inne konsekwencje prawne w przypadku obu tych rodzajów dokumentów. Tłumacz przysięgły gotów jest przyjąć zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Oznacza to, że w przypadku gdy klient tłumacza przysięgłego poniósłby straty wynikające z niepoprawnego tłumaczenia, ma prawo na drodze sądowej zażądać od tłumacza odszkodowania.

Tłumaczenia przysięgłe opatrzone są stemplem zawierającym imię i nazwisko tłumacza, określającym język, w zakresie którego posiada on uprawnienia do tłumaczenia, oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych, która w Polsce jest prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rodzaje dokumentów

Tłumacz przysięgły specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczyć tłumaczenia i odpisy wykonane przez innych tłumaczy. Jego tłumaczenia są wymagane w przypadku dokumentów, które posiadają moc prawną i mają ją zachować po przetłumaczeniu na język docelowy.

Tłumaczenie przysięgłe czy zwykłe?

W przypadku tłumaczenia dokumentów używanych poza instytucjami państwowymi nie ma potrzeby wykonywania tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego. Wystarczy wtedy rzetelnie wykonać tłumaczenie zwykłe. Z tłumaczeń przysięgłych należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Tłumaczenia przysięgłe techniczne

Tłumaczenia techniczne wymagające uwierzytelnienia należy wykonywać dwuetapowo. Najpierw trzeba wykonać tłumaczenie zwykłe techniczne w dobrej agencji, a następnie należy je uwierzytelnić przez sprawdzonego tłumacza przysięgłego, najlepiej pracującego w tej samej agencji (warto szukać agencji działającej w ten sposób, bo nie w każdym przypadku tłumacz przysięgły będzie chciał uwierzytelnić tłumaczenie nieznanego mu tłumacza technicznego).

Dlaczego tłumaczenia przysięgłe są droższe?

Tłumaczenia przysięgłe od tłumaczeń nieprzysięgłych różnią się również ceną. Wyższa cena wynika z większej odpowiedzialności tłumacza za wykonywaną pracę oraz wyższych wymagań formalnych, konieczności zdobycia większych kwalifikacji – w związku z tym należy liczyć się z wyższą stawką.

W rezultacie za mniejszą stronę rozliczeniową tłumacz przysięgły pobiera wyższą opłatę. Poza tym każda rozpoczęta strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego (1125 znaków liczonych włącznie ze spacjami) rozliczana jest jako pełna. Tłumacz przysięgły oddzielnie liczy też każdy dokument. Te kwestie reguluje ustawa o tłumaczach przysięgłych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Radosław Socha